CALL FOR ORDER

Menu

Our Menu

Choose Your Best Foods

Hu Pi la Zi                                                                          AED 25

Jiu Cai Chao Ji Dan                                                         AED 25

Hong Shao Dou Fu                                                           AED 25

Su Chao Hu Lu                                                                 AED 20

Te se Qiang Lian Bai Te                                                  AED 20

Gan Zha Mo Gu                                                                AED 28

Cong Bao Rou Ban Mian                                                AED 28

Jiu Cai Rou Ban Mian                                                     AED 28

Da pan Ji Ban Mia                                                            AED 32

Jia Chang Ban Mian                                                        AED 25

Jiu Pian Zi Chao Mian                                                    AED 28

Shan Hai Qin Chao Rou Ban Mian                               AED 28

Jiu Cai Tu Dou Si ban Mian                                           AED 28

Jiu Cai Ji Dan Ban Mian                                                AED 26

As’salam Te Se Ban Mian                                               AED 29

Ji Rou Ban Mian                                                              AED 28

Guo You Rou ban Mian                                                  AED 28

La Zi Rou Ban Mian                                                        AED 28

Yuan Gu Rou Te Se Ban Mian                                       AED 29

As’salam Te Se Xiao Pai                                                 AED 78

Xiang Su Yang Pai                                                            AED76

Gan Zha Yang Oai                                                            AED 72

Xiang Zha Yang Pai                                                         AED 72

As’Salam Te Se Xiang Guo                                            AED 88

La Zi Ji Kuai                                                                     AED 38

Hui Guo Niu Rou                                                             AED 38

Feng Wei Chiuan Chuan Rou                                       AED 48

As’salam Gan Zha Yu                                                      AED 42

Xiang La Nan Mei Da Xia                                              AED 48

Fan Qie Da Xia                                                                 AED 52

Suan La Quan Yu                                            AED42

Hong Shao Xiao Yu                                        AED 42

Xin Jiang Da pan Yu                                      AED 48

Gan Zha Dai Yu                                              AED 42

Hong Shao Dai Yu                                          AED 42

Shu Tiao Xiang La Xia                                   AED 48

Our Gallery

SEE OUR GALLERY